• Address No.76 Xinda Rd.,Fenshui,Zhoutie Town,Yixing City,Jiangsu Province,China
  • Email allen@zozen.com
Menu

PRODUCT CENTER

20 tph SZL coal-fired steam boiler for rubber industry

20 tph SZL coal-fired steam boiler for rubber industry

Product capacity: 20 tph

Working pressure: 20 tph

20 tph SZS gas-fired steam boiler for cigarette factory

20 tph SZS gas-fired steam boiler for cigarette factory

Product capacity: 20 tph

Working pressure: 20 tph

46 MW DHL angular pipe water heating boiler project for university

46 MW DHL angular pipe water heating boiler project for university

Product capacity: 46 MW, 29 MW

Working pressure: 46 MW, 29 MW

10 tph WNS gas-fired boiler for pharmaceutical factory

10 tph WNS gas-fired boiler for pharmaceutical factory

Product capacity: 10 tph

Working pressure: 10 tph

9.4MW YLW coal-fired thermal fluid heater for textile industry

9.4MW YLW coal-fired thermal fluid heater for textile industry

Product capacity: 9.4MW

Working pressure: 9.4MW

91 MW and 70 MW hot water boiler for heating

91 MW and 70 MW hot water boiler for heating

Product capacity: 91 MW, 70 MW

Working pressure: 91 MW, 70 MW

25 tph SZS condensing gas-fired boiler for lithium industry

25 tph SZS condensing gas-fired boiler for lithium industry

Product capacity: 25 tph

Working pressure: 25 tph

29MW SZS series gas-fired hot water boiler project for heating industry

29MW SZS series gas-fired hot water boiler project for heating industry

Product capacity: 29MW

Working pressure: 29MW

10 tph WNS condensing gas-fired steam boiler for healthcare industry 

10 tph WNS condensing gas-fired steam boiler for healthcare industry

Product capacity: 10 tph

Working pressure: 10 tph

9.4MW YQW series horizontal thermal fluid heater project for chemical industry

9.4MW YQW series horizontal thermal fluid heater project for chemical industry

Product capacity: 9.4MW

Working pressure: 9.4MW

58MW SZS series gas-fired hot water boiler project for heating industry

58MW SZS series gas-fired hot water boiler project for heating industry

Product capacity: 58MW

Working pressure: 58MW

18tph SZS series condensing gas-fired steam boiler project for paper industry

18tph SZS series condensing gas-fired steam boiler project for paper industry

Product capacity: 18 tph

Working pressure: 18 tph